Ömer Demir
Yeni Türkiye
Yayın yılı: 1998

Özet

İnsanlık tarihinin içinde bulunduğumuz dönemini niteleyen kavramlardan biri de “bilgi çağıdır. Bu bilgi çağı nitelemesi, bilginin rolü ve konumunun önceki çağlara göre farklı olduğunu ifade etmektedir. Bu farklılık hem niceliksel hem de niteliksel boyutlar taşımakladır. Bilginin insan hayatının değişik alanlarındaki bu farklı rol ve işlerini açıklamaya yönelik her geçen gün ilginç ve yeni yaklaşımlar gündeme gelmektedir.
İçinde yaşadığımız dönem, aynı zaman da, İktisadi faaliyetlerin de, eski dönemlere oranla, oldukça büyük farklılıklar gösterdiği bu dönemdir. Günümüzde iktisadi faaliyetler birey ve toplum hayatında görece büyük yer tutmakta, artık siyasal ve kültürel olarak nitelenen faaliyetler de birçok açıdan iktisadi faaliyet kapsamı içinde değerlendirilmektedirler. Başka bir ifadeyle, toplumsal olayların iktisadi boyutunda meydana gelen büyük genişleme iktisadi olan ve iktisadi olmayan ayırımını neredeyse ortadan kaldırmaktadır.
Kültürel, sanatsal veya siyasal faaliyetler önemli iktisadi boyutlar taşımaktadır ve bu faaliyet alanları için her geçen gün yeni sektör ve alt sektörler oluşmaktadır.