1. İşletmelerle ilgili işin niteliği, kuruluş, organizasyon, üretim, sermaye temini ve devri, hesap işleri, idare, diğer işletmeler ve piyasalarla olan ilişkiler, izlenecek üretim ve finansman politikaları ile kriz ve riskler dolayısıyla işletmenin karşılaşabileceği sorunlara ilişkin konuları iktisadi yöntemlerle incelemeyi, açıklamayı ve çözümlemeyi konu edinen bilimdalı. 2. İşletmenin niteliğini, üretim-dağıtım-bölüşüm sürecindeki işlevini, karşılaşacağı sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerini irdeleyip tartışan sosyal bilim dalı.